Idols – Oldest

Sort By Age: Oldest / Youngest
Sort By Cup Size: Biggest / Smallest
Sort By Height: Tallest / Shortest
1937-07-19
Reiko Kurosaki
1947-11-30
Yuri Takahata
1948-05-14
Kimiko Matsumoto
1949-05-02
Nana Aoki
1951-09-15
misaki hibino
1951-11-30
Etsuko Kato
1951-11-30
Mariko Togashi
1952-01-10
Fujino Miki
1952-11-30
Yuriko Oka
1953-01-01
Chitose Matsubara
1953-01-01
Takiko Yuzawa
1953-08-11
Mami Hamazaki
1953-11-03
Etsuko Sekiguchi
1954-01-01
Hoshiko Tsuki
1954-11-30
Asumi Tomioka
1954-11-30
Keiko Uehara
1955-05-30
Fumie Tokikoshi
1955-06-09
Kaoru Ayatsuki
1955-07-03
Junko Nami
1955-11-30
Miyuki Miyabe